Jak długo tłumacz przysięgły przechowuje tłumaczenie? Wyjaśnienie kwestii prawnych

Przepisy w polskim prawie jasno wskazują, jak długo tłumacz przysięgły może przechowywać tłumaczenia. Ramy czasowe są jednorodne, a stosowanie się do nich pozwala uwiarygodnić świadczone usługi.

Wykonywanie tłumaczeń przysięgłych jest o tyle istotną formą przekładania tekstu, że dotyczy ona ważnych dokumentów, pism czy wniosków. Każda osoba wykonująca taką translację musi mieć świadomość, ile czasu może przechowywać tłumaczenie.

Dokumenty procesowe, przekłady i pisma urzędowe czy wnioski potrzebne przy procedurach granicznych i paszportowych – wszystkie te formy pisemne należą do obowiązków tłumaczy przysięgłych. Stanowisko to przypada osobom powszechnie uznawanym za godne zaufania, które swoją bezstronnością i profesjonalizmem będą w stanie zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa i poufności informacji, z jakimi obcują. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, zakres jego obowiązków znajduje swoje uzasadnienie w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia
27 stycznia 2005 roku.

Osoba wykonująca tego typu przełożenia dokumentów, poświadczają je swoim podpisem. Dokonuje się tego przy użyciu pieczęci, zawierającej imię i nazwisko, język oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS). W efekcie można oceniać, ile czasu tłumacz przysięgły przechowuje tłumaczenia.

Spis jako jedna z czynności tłumacza przysięgłego

Wszystkie wydane przez tłumacza przysięgłego dokumenty muszą zawierać informację o pozycji, pod jaką znajdują się w repertorium. Jest to zbiór akt lub spraw sądowych, będący swego rodzaju księgą biurową. Jego głównym zadaniem jest przekazywanie informacji o dacie wręczenia danych dokumentów sądowi, sędziemu czy innych poufnych danych.

W ogólnym rozumieniu tego zawodu bardzo ważne również jest to, ile czasu tłumacz przysięgły przechowuje tłumaczenie. Po podpisie przy użyciu pieczęci lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a następnie umieszczeniu dokumentów w repertorium, osoba piastująca to stanowiska musi trzymać się sztywnych reguł co do ram czasowych.

Obowiązki tłumacza wynikające z prowadzenia repertorium

  • Stosowanie się do zapisu art. 17 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

  • Podjęcie działań umożliwiających bezproblemową kontrolę dokumentów (np. sporządzenie wypunktowanej listy dokumentów, uporządkowanie oznaczeń czy symboli)

  • Zabezpieczenie kopii plików z repertorium

  • Zapobieganie ewentualnemu uszkodzeniu lub wykradnięciu plików

Obecny układ Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ustala, że kontrolę nad przygotowany repertorium przeprowadza Urząd Wojewódzki, a nie sądy rejonowe, odpowiedzialne za to w przeszłości. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowała ponadto specjalny dokument, w którym zawarte są kompleksowe informacje na temat prowadzenia spisu. Głównym zaleceniem jest prowadzenie go w taki sposób, aby kontrolujący lub urzędnicy nie mieli problemów z jego oceną.

Czy tłumacz przysięgły musi przechowywać tłumaczenia?

Podobnie jak w innych przypadkach, to, ile czasu tłumacz przysięgły przechowuje tłumaczenia nie jest kwestią obowiązkową. Takie przypadki zdarzają się jednak dość często, ale wynikają z czystej praktyki samego tłumacza, który nie chcąc zostać zaskoczonym w przyszłości koniecznością naniesienia poprawki czy wniesienia dodatkowych informacji posiada stosowny odpis w swoim prywatnym archiwum.

Sens przechowywania tłumaczeń wynika również z powodów ustaleń z klientem. Jeśli nie będzie on do końca uczciwy, na przykład co do płatności za wykonaną usługę, tłumacz ma wszystkie karty po swojej stronie, dysponując oryginalnym przykładem swojej pracy.

Ile czasu tłumacz przysięgły przechowuje tłumaczenie?

Na to pytanie odpowiedź zawarta jest w dokumentach ustawowych. Co prawda konkretne wartości czasowe w tym zakresie nie zostały określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, ale możliwe jest jego określenie na podstawie zapisów przepisów prawa podatkowego.

Mówi o tym art. 70 par. 1 i art. 86 par. 1. Wedle niego podatnicy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem podatku dochodowego przez okres 5 lat. Kiedy dochodzi do ewentualnej kontroli, osoba jej dokonująca może poprosić o wykazanie repertorium tłumacza przysięgłego.