Jak przebiega egzamin LCCI?

Egzaminy LCCI przeznaczone są w głównej mierze dla profesjonalistów, którzy chcą uzyskać potwierdzenie swojej znajomości języka angielskiego w tematyce biznesowej. Certyfikaty otrzymywane po ich zaliczeniu cieszą się wysoką renomą.

Certyfikaty poprzedzone egzaminem LCCI są uznawane w Polsce przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uczelnie wyższe jako dowód znajomości języka angielskiego na całym świecie. Certyfikaty te, często są nazywane „paszportem do zatrudnienia” w polskich oraz międzynarodowych firmach. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, egzaminy LCCI spełniają również wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służb cywilnych.

Certyfikowane egzaminy LCCI na wszystkich poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci mogą wybrać egzamin
na dowolnym poziomie biegłości językowej, od A1 do C2. Z kolei certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane podczas rekrutacji na uczelnie wyższe na całym świecie, gdzie językiem wykładowym jest język angielski oraz stanowią cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tłumaczy czy lektorów języka angielskiego.

Jak wygląda egzamin LCCI?

Oficjalna nazwa egzaminów, potrzebnych do zdobycia certyfikatu LCCI brzmi English for Business. W trakcie jego zdawania, u kandydata sprawdzana jest umiejętność posługiwania się biznesowym słownictwem i terminologią w zakresie języka angielskiego. Jego zadaniem jest przede wszystkim umiejętnie i precyzyjnie rozumienie i wyrażanie się w tej mowie, stosując przy tym odpowiedni ton, wymowę, zasady gramatyczne, a także wartości merytoryczne, w zależności
od kontekstu rozmowy.

O autentyczności egzaminów LCCI świadczy fakt, że ich treść została wykonania i opracowana przez specjalistów, którzy opisywali autentyczne wydarzenia ze świata biznesu. Dzięki temu mogli odtworzyć niektóre sytuacje czy zdarzenia, nadając im charakter egzaminacyjny. Odbywa się on w formie pisemnej, a także ustnej i części związanej z rozumieniem ze słuchu (opcjonalnie).

Poziomy zaawansowania egzaminu LCCI

  • Poziom Preliminary: kierowany jest do kandydatów, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z tematyką biznesową w języku angielski, a ich celem jest rozpoczęcie nauki w tym zakresie. Dzięki zaliczeniu egzaminu LCCI na tym poziomie, zdający potrafią zrozumieć podstawowe dane, fakty i zagadnienia biznesowe, tworzyć proste teksty i wypowiedzi na proste tematy, a także formułować pisemne daty w przejrzystej formie.

  • Poziom 1: zdają go kandydaci, którzy zapoznali się już z podstawami tematyki biznesowej w języku angielskim, a podstawowe zagadnienia nie stanowią dla nich problemu. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu LCCI, zdający powinni rozumieć sens komunikatów dotyczących prostych zagadnień biznesowych, czytać, interpretować i odpowiadać na krótkie i łatwe teksty biznesowe, tworzyć standardową dokumentację biznesową, jak wykresy, tabele, raporty i zamówienia, a także pisać notatki służbowe z użyciem stylu pisma biznesowego.

  • Poziom 2: kierowany jest do kandydatów, którzy potrafią skutecznie komunikować się w sytuacjach biznesowych, ale potrzebują delikatnego wsparcia. Zdając egzamin LCCI, zdający potrafią podejmować działania spójne z otrzymywanymi poleceniami, dokonywać wyborów w oparciu o instrukcje, tworzyć biznesową korespondencję, jak ogłoszenia, raporty, artykuły czy listy, umieć dostosować format dokumentu do sytuacji biznesowej, a także modyfikować treść tekstów zgodnie z wymogami sytuacji.

  • Poziom 3: przeznaczony jest dla kandydatów, którzy osiągnęli dość wysoki poziom znajomości tematyki biznesowej w języku angielskim. Po pozytywnym przejściu egzaminu LCCI, zdający potrafią modyfikować informacje zawierane w przeróżnych procedurach biznesowych, bezproblemowo poruszać się w zagadnieniach tematycznych, przyjmować konkretną rolę w procesie biznesowym, prowadzącą do wykonania konkretnego zadania, a także posiadać wiedzę w zakresie problematyki wpływu nowoczesnych technologii i innowacji biznesowych we współczesnej komunikacji.

  • Poziom 4: kierowany jest do kandydatów, którzy osiągnęli już wysoki poziom wiedzy na tematy biznesowe w języku angielskim i niemal żadna sytuacja nie stwarza im kłopotów. Po pozytywnym zdaniu egzaminu LCCI, kandydat potrafi modyfikować informacje zawierane w przeróżnych procedurach biznesowych, biegle poruszać się wśród niemal wszystkich zagadnień biznesowych, przyjmować konkretną rolę w konkretnej sytuacji i zadaniu, jakie ma do wykonania, a także wykazywać wiedzę w zakresie problematyki wpływu nowoczesnych technologii i innowacji biznesowych we współczesnej komunikacji.

Kiedy odbywają się egzaminy LCCI?

Instytucje organizujące egzaminy LCCI oferują dwie możliwości na jego napisanie – w terminie sesji egzaminacyjnych lub ,,na żądanie”. W przypadku pierwszej z nich, w ciągu każdego roku planowane są trzy sesje, podczas których kandydaci mogą zgłaszać swoją gotowość:

  • Termin 1: marzec/kwiecień

  • Termin 2: czerwiec

  • Termin 3: listopad

Wybór terminu ,,na żądanie” polega na ustaleniu przez samego kandydata, który termin pisania egzaminu LCCI jest dla niego najbardziej odpowiedni. W takich przypadkach cena automatycznie staje się wyższa.